Yaser masarweh for satellite

روان لخدمات الستالايت

البستنجي للستالايت والاجهزة الكهربائية

مؤسسة الدائرة الفضية

مؤسسة مجد ابو نوار للستالايت

الشرارة للستالايت

مؤسسة حسان رمضان للأجهزة الكهربائية

SKY SHOW

محل الشرارة ااساتلايت

طريف للالكترونيات